Regulamin konkursu „Wygraj pizzę”

30 sierpnia 2021

REGULAMIN

„Wygraj pizzę” (dalej „Regulamin”)

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Wygraj pizzę!”(dalej „Konkurs”).

2. Konkurs jest przeprowadzany przez Annę Godlewska-Bryła prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Nicoll Pizzeria Chili z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Turystycznej 5e, 44-335, NIP 6471009828(dalej odpowiednio „Wykonawca”).

3. Właściciel jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kc i 921 kc.

4.Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.

6.W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i mająca ukończone 18 lat, która ma aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook (dalej: „Uczestnik”).

7.W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz współpracownicy Właściciela lub Wykonawcy oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w niniejszym postanowieniu, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

8.Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 30 sierpnia 2022 r. do dnia 2 października 2022 r. do godz. 20:00.

9.W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

a) posiadać własne konto w serwisie społecznościowym Facebook;

b) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronie internetowej www.pizzeriachili-jz.pl oraz zaakceptować Regulamin;

c) w terminie obowiązywania konkursu zamieścić pod postem konkursowym komentarz, będący odpowiedzią na następujące pytanie konkursowe: „W komentarzu pod tym postem napisz z kim podzielisz się wygraną pizzą?” (dalej: „Zadanie Konkursowe”).

10.W czasie trwania Konkursu Uczestnik może stworzyć i opublikować dowolną liczbę Zadań Konkursowych.

11.Wykonawca zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego, w szczególności w przypadku:

a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;

b) zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż Właściciel podmiotów;

c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do wizerunku;

d) gdy Uczestnik nie dysponuje prawami autorskimi do Zadania Konkursowego;

12. Wykonawca jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:

a) posługuje się fikcyjnymi kontami w serwisie społecznościowym Facebook;

b) używa oprogramowania, które pozwala na uzyskanie nieuprawnionego wpływu na wynik Konkursu;

c) podaje nieprawdziwe dane;

d) jego działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Właściciela lub Wykonawcy, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

13.Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów, które stanowią Zadanie Konkursowe, a prawa do nich nie są obciążone na rzecz osób trzecich, a także, iż nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich.

NAGRODY

14. Nagrodami w konkursie są dwie pizze w rozmiarze 40 cm średnicy wybrane z naszego menu – 2 sztuki.

15. Wyniki Konkursu ujawnione zostaną w czwartek, 02.09.2021 roku do godziny 21:00. Wyniki zostaną przekazane poprzez informację w poście na stronie Facebook : https://www.facebook.com/ChiliPizzeria/ lub w komentarzu pod postem konkursowym.

16. Jeżeli z przepisów prawa wynika, że nagrody wydane w Konkursie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, do każdej wydanej nagrody zostanie doliczona dodatkowa nagroda pieniężna o wartości 11,11% wartości danej nagrody. Takie nagrody pieniężne nie zostaną wydane zwycięzcom, lecz zostaną odprowadzone przez Właściciela na poczet należnego podatku od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

18. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby.

19. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej nagrody.

20. Nagroda jest wydawana Uczestnikowi, o którym mowa w ust. 23, przez Właściciela w restauracji Pizzeria Chili przy ulicy Turystycznej 5e, 44-335 Jastrzębie-Zdrój w terminie do dnia 2 października 2021 r.

21. Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zobowiązani są do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem Konkursu i podanie rodzaju pizzy, którą Uczestnik odbierze jako Nagrodę.

22. Niepojawienie się po odbiór nagrody od dnia 2 września 2021 do dnia 2 października 2021 oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

23.W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Wykonawca powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej: „Komisja”).

24.Komisja będzie oceniać Zadania Konkursowe przesyłane przez Uczestników uwzględniając atrakcyjność Zadania Konkursowego oraz na tej podstawie wybierze zwycięzców, którym będzie przysługiwało prawo do odebrania:

a) za zajęcie pierwszych dwóch miejsc w Konkursie – nagrody w postaci jednej pizzy o rozmiarze średnicy 40 cm.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

25.Wykonawca poinformuje o zwycięstwie za pośrednictwem postu lub komentarza do postu konkursowego w dniu 2 września 2021 roku.

26.Uczestnicy zostaną poproszeni o kontakt poprzez wiadomość prywatną, za pomocą której zostaną poinformowani o sposobie odebrania nagrody. Uczestnik będzie zobowiązany do przesłania takiej wiadomości najpóźniej do dnia 2 października 2021 r. Brak wiadomości we wskazanym w zd. poprzedzającym terminie powoduje brak możliwości odebrania nagrody, co w konsekwencji skutkuje utratą prawa do nagrody.

27.Nagrody nierozdysponowane przez Właściciela z przyczyn od niego niezależnych pozostają do jego dyspozycji.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

28.Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane na adres robert.bryla@wp.pl.

29.Reklamacja powinna zawierać:

a) temat wiadomości e-mail „Reklamacja – Konkurs Pizza”;

b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, a także opcjonalnie e-mail i numer kontaktowego telefonu komórkowego;

c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji.

30.Złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.

31.Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona poprzez przesłanie wiadomości e-mail lub na innym trwałym nośniku.

32.Procedura reklamacyjna nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Uczestników wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wyczerpanie procedury reklamacyjnej nie jest wymogiem dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

DANE OSOBOWE

33.Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Pizzeria Chili, ul, Turystyczna 5e, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

34.Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: robert.bryla@wp.pl, telefonicznie pod nr tel. 32 470 65 56 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

35.Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia i wykonania Konkursu, zgodnie z niniejszym regulaminem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Pizzerii Chili (art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadniony interes Pizzerii Chili polega na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu konkursu;

b) realizacji obowiązków Pizzerii Chili wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Pizzerię Chili – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Pizzerii Chili (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub na obronie przed takimi roszczeniami przez Pizzerię Chili.

36.Jako, że Konkurs jest realizowany w serwisie społecznościowym Facebook Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Facebook, Inc.

37.Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Annę Godlewska-Bryła prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Nicoll Pizzeria Chili z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Turystycznej 5e, 44-335, NIP 6471009828 jako podmiot przetwarzający, w rozumieniu RODO, na podstawie umowy i na udokumentowane polecenia administratora:

38.Jako że rozwiązanie zgłoszonego Zadania Konkursowego będzie umieszczone pod postem konkursowym, odbiorcami zawartych w nim danych osobowych mogą być wszystkie osoby odwiedzające profil administratora, w którym zamieszczono Zadanie Konkursowe w serwisie społecznościowym Facebook.

39.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Pizzerię Chili. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

40.Pani/Pana dane osobowe zawarte w poście z rozwiązaniem zgłoszonego Zadania Konkursowego w postaci imienia i nazwiska, publicznie dostępnego zdjęcia profilowego oraz treści rozwiązania zgłoszonego Zadania Konkursowego będą dostępne pod postem konkursowym także po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu konkursu.

41.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

42.Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 31 lit. a) i c) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Firma Nicoll prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

43.Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

44.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w Konkursie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

45.W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

46.Pełny tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na www.pizzeriachili-jz.pl

47.Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz ze względu na miejsce Konkursu warunku regulaminu internetowego portalu Facebook oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.